Начало / Общи условия

Общи Условия за предоставяне на услуги от Уеб Фейс ЕООД

1. Дефиниции

По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:

1.1. „Уеб Фейс“ или „ДОСТАВЧИК“ е юридическото лице Уеб Фейс ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов — Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50, и електронен адрес: info@creativiso.bg;

1.2. „ЗАЯВИТЕЛ“ или „КЛИЕНТ“ е юридическото лице надлежно вписано в съответните регистри; Услугата не се предлага за физически лица.

1.3. „Хостинг Услуга“ — услуга предоставяща работата на сайта онлайн и неговото достъпване от посетители;

1.4. „Платформа“, „Уебсайт“ — Приложно-програмен, уеб-базиран софтуер разработен и/или внедрен от Уеб Фейс ЕООД и предоставящ информационно пространство и достъп на КЛИЕНТА до информационни продукти и/или услуги;

1.5. „Администрация“ — уеб-базиран интерфейс част от уеб-базиран софтуер разработен и/или внедрен от Уеб Фейс ЕООД , чрез който се осигурява възможност за редакция и контрол на съдържанието на уебсайт;

1.6. „Архивиране“, „Резервно копие“ — периодично запазване на копия от състоянието на базата данни на уебсайт, което да позволи възстановяване на едно от запазените предишни състояния при необходимост.

1.7. „Формуляр за неизправност“ — стандартизирана бланка за подаване на сигнал за техническа неизправност;

1.8. „Реакция“ — времето от потвърждението/валидирането на формуляра за неизправност до започване на работа по него;

1.9. „Сервизно време“ — времето от подаване на формуляра за неизправност до пълното възстановяване функционалността на предоставените услуги;

1.10. „Наличност“ е времето, през което е налице реална възможност договорена услуга да се използва;

1.11. „Работно време“ - работно време на Доставчика 10:00–17:00 в официални работни дни за Република България;

1.12. „Инсталиран от клиента код“ — Това е всеки външен код , който е записан в базата от данни на уебсайт на клиента и/или не е инсталиран от специалисти на Уеб Фейс ЕООД.

1.13. „Основна техническа поддръжка“ — опростен пакет от услуги, подробно описан в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“.

1.14. „Допълнителна техническа поддръжка“ — допълнителен пакет от услуги, подробно описан в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“.

1.15. "Допълнителни услуги” - услуги, които са извън обхвата на пакетите за поддръжка, описани в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”. Същите са изрично заявени от Клиента и Доставчикът е потвърдил готовността да ги извърши.

1.16. „Услуга“ — Съвкупността от всички предоставени за ползване от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА дейности.

2. Предмет

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията между Уеб Фейс ЕООД и Клиента във връзка с предоставените от Уеб Фейс ЕООД услуги.

3. Абонаментни планове

3.1. Абонаментни планове се заявяват (договарят) писмено или устно с Клиента. При потвърждаване на заявеното от Клиента, Уеб Фейс ЕООД издава Проформа фактура (или фактура) с договорените Абонаментни планове и/или параметри, като същата се счита за предложение или отправена към Клиента оферта.

3.2. Уеб Фейс ЕООД е обвързан с отправеното предложение и не може да оттегли или промени офертата до изтичане на срока на падежа отбелязан в Проформа фактурата (или фактурата). При липса на изрично отбелязан падеж, срокът е 14 календарни дни.

3.3. Плащането по издадената Проформа фактура (или фактура) има конклудентно действие на приемане (съгласие) с отправената оферта, като от този момент договорените по абонаментният план параметри влизат в сила.

3.4. ДОСТАВЧИКЪТ е разработил и предлага стандартизирани абонаментни планове посочени и публикувани в своя уебсайт creativisoxpress.com, които се прилагат към настоящите Общи условия.

4. Техническа поддръжка

Реакция (часове)

4.1. В работно време

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 168 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 8 часа

4.2. В извънработно време

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 168 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 24 часа

4.3. Възстановяване на архив (резервно копие) Реакция (часове)

Предлага се само в работно време

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 72 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 24 часа

4.4. Ако в договора или тарифния план не е упоменато друго, в услугата е включена „Основна техническа поддръжка“.

5. Права и задължения на доставчика

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

5.1.1. Да осигури договорените (платените) услуги, съгласно обявените параметри по съответните абонаментни планове;

5.1.2. Да осигури поддръжката, съгласно абонаментния план, като възстанови всяко възникнало несъответствие в параметрите на договорените услуги съобразно регламентираното за това време за Реакция;

5.1.3. Да не разпространява, копира или предоставя по какъвто и да е начин на трети лица и организации всякакви данни, справки, сведения или друга поверителна информация, представляваща търговска или служебна тайна на КЛИЕНТА и станали му известни при изпълнение на възложената работа.

5.1.4. Да осигури за клиента „Хостинг Услуга“ с параметри по своя преценка, които да са достатъчни за правилната работа на услугата със срок в зависимост от избрания (заплатения) период.

5.2 ДОСТАВЧИКЪТ има право:

5.2.1. Да провежда планирана профилактика и инспекции на техническите средства, осигуряващи услугите;

5.2.2. Да извършва промени в администрирането и мониторинга на предлаганите услуги, както и оптимизиране на работата, при изричното условие това да води до по-добри или равностойни параметри на услугата. Да променя или видоиземня дизайна на интерфейса на предоставения на клиента сайт по своя преценка и без предупреждение като запазва (доколкото е възможно) графичните ресурси определящи визуалната идентичност на сайта на клиента;

5.2.3. На пълна оперативна самостоятелност да избира свободно начините, средствата и условията за изграждане и обслужване на ПЛАТФОРМАТА си, при условие че това не води до влошаване на договорното ѝ ползване от КЛИЕНТА;

5.2.4. Незабавно и без предизвестие (независимо от наличието на уведомление) да блокира достъпа, ограничи и/или прекрати ползването на услуги от страна на Клиент, когато начините на тяхното използване не отговаря или е в нарушение на настоящите Общи Условия;

5.2.5. Да откаже обезщетение и компенсации по настоящите Общи Условия в хипотезата на услуги, които са ограничени или блокирани вследствие на неизпълнение на задълженията по настоящите Общи Условия;

5.2.6. Доставчикът има право да получи възнаграждение за извършени допълнителни услуги, според официалния ценоразпис в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“.

5.2.7. Доставчикът има право да осигури или откаже достъп до „Администрация“ за уеб сайт на клиент по причини и следствие на негова преценка. Доставчикът има право да откаже достъп до хостинг сървъра и базата от данни на уеб сайт на клиент. Доставчикът единсвено и само по своя преценка изработва и предостравя дизайн за потребителска част на сайта на клиент като ползва графичните ресурси определящи визуалната идентичност на сайта на клиента.

6. Отговорност

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди:

6.1. Произтичащи от сделки сключени между потребители на системата;

6.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам);

6.3. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон;

6.4. ДОСТАВЧИКЪТ по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен;

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни;

6.6. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници към които препраща от сайта посредством хипервръзки.

7. Права и задължения на клиента

7.1.КЛИЕНТЪТ е длъжен:

7.1.1. да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му услуга;

7.1.2. да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение съобразно реда и условията по настоящите общи условия и по описаните „Цени и планове“ в уебсайта creativisoxpress.com.

7.1.3. да пази фирмените тайни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. КЛИЕНТЪТ има право:

7.2.1. да получи за ползване за уговорения срок възложените към ДОСТАВЧИКА услуги, като не нарушава оперативната самостоятелност на ДОСТАВЧИКА и не пречи на работата му;

7.2.3. да иска от ДОСТАВЧИКА да осигури исканите услуги в срок и без отклонения от описаните технически характеристики;

7.2.4. писмено или устно да поиска от Доставчика допълнителни услуги, за дейности, които не са в обхвата на услугата, която Клиентът ползва.

8. Качество и наличност на услугите

8.1. Наличността и качеството на услугите се активират след заплащане на съответните месечни вноски (фактурите) по параметри, представени в съответните абонаментни планове.

8.2. Ако по вина на Доставчика се нарушава качеството на един или повече параметри, Клиентът има право да получи обезщетение под формата на намаление на месечната такса (неустойка). Освен ако в тарифния му план не са договорени други условия, обезщетението се изчислява като процент от месечната такса. Според процентите описани по-долу:

Месечна наличност на услугата в проценти (%) извън предидените времеви интервали за техническа поддръжка.

Компенсация на месечна база в проценти за времето, за което услугата не е била налична.

9. Форсмажорни обстоятелства

9.1. Което и да е непредвидимо или непреодолимо обстоятелство, което е извън разумния контрол (не е могло да се предвиди и предотврати) и независещо от ДОСТАВЧИКА, случило се след датата на плащане по фактурата и правещо невъзможно изпълнението на задълженията съгласно Рамковият договор, ще се счита за форсмажорно обстоятелство или непреодолима сила.

9.2. Уеб Фейс ЕООД не носи отговорност за вреди, ако неизпълнението (включително и забавата за изпълнение) е причинено от форсмажорно обстоятелство, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи.

9.3. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ДОСТАВЧИКА или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

10. Промени и изменения в общите условия

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да извършва промени в общите условия, параметрите на месечните абонаментни планове, цената на предлаганите услуги, както и правилата за тяхното ползване;

10.2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Клиента информацията за промените по в общите условия предварително, чрез публикуване в сайта (https://creativisoxpress.com) и/или на електроните адреси предоставени от Клиента, в срок не по-малко от 14 дни преди датата, на която промените влизат в сила.

10.3. За предварително договорени и платени (предплатени) услуги остават в сила условията и договореностите действащи по време на плащането на съответните услуги.

10.4. Счита се, че Клиентът е приел промените по т. 5.1, освен ако преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, Клиентът уведоми ДОСТАВЧИКA, че не приема тези промени и/или не постъпи плащане по издадените (при новите условия) от ДОСТАВЧИКА фактури.

Настоящите Общи условия са приети от Общо събрание на съдружниците на Уеб Фейс ЕООД, обявени са от Управителя в електронния сайт на Дружеството и влизат в сила на 10.05.2022 г. в сила.

Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“

 1. Всички допълнителни услуги извън описаното в „Цени и планове“ в сайта creativisoxpress.com се заплащат допълнително след заявление от страна на КЛИЕНТА и издаване на фактура или проформа фактура за плащане от страна на ДОСТАВЧИКА.

 2. Техническата поддръжка за ползване на услугата е за сметка на доставчика и се реализира съгласно общите условия за предоставяне на услуги от Уеб Фейс ЕООД , а времето за реакция е както следва:

Време за Реакция (часове) в работно време

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 168 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 8 часа

4.2. Време за Реакция (часове) в извънработно време

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 168 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 24 часа

4.3. Време за Реакция (часове) за възстановяване на архив (резервно копие)

Предлага се само в работно време.

 • „Основна техническа поддръжка“ — до 72 часа
 • „Допълнителна техническа поддръжка“ — до 24 часа

Допълнителна информация

1.Данни за търговеца

Наименование
„Уеб Фейс“ ЕООД
ЕИК
200378190
Седалище и адрес на управление
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов – Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50
Данни за кореспонденция
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Соколица“ № 32, e-mail: office@creativiso.bg

Адрес за упражняване на дейността и за отправяне на жалби от потребители: info@creativiso.bg

Данни за кореспонденция: info@creativiso.bg

2.Комисия за защита на личните данни

Адрес
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.
(02) 940 20 46
факс
(02) 940 36 40
Email
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт
www.cpdp.bg

3.Комисия за защита на потребителите

Адрес
гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.
(02) 933 05 65
Факс
(02) 988 42 18
Телефон за потребителя
0700 111 22
Уеб сайт
www.kzp.bg