Начало / Общи условия

Общи условия

1. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:

1.1. „Уеб Фейс“ или „ДОСТАВЧИК“ е юридическото лице “Уеб Фейс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов — Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50 и електронен адрес: info@creativiso.bg;

1.2. „ЗАЯВИТЕЛ“ или „КЛИЕНТ“ е физическо лице или юридическото лице надлежно вписано в съответните регистри;

1.3. „Хостинг Услуга“ — услуга, предоставяща работата на сайта онлайн и неговото достъпване от посетители;

1.4. „Платформа“, „Уебсайт“ — Приложно-програмен, уеб-базиран софтуер разработен и/или внедрен от “Уеб Фейс” ЕООД и предоставящ информационно пространство и достъп на КЛИЕНТА до информационни продукти и/или услуги;

1.5. „Архивиране“, „Резервно копие“ — периодично запазване на копия от състоянието на базата данни на уебсайт, което да позволи възстановяване на едно от запазените предишни състояния при необходимост.

1.6. „Реакция“ — времето от потвърждението/валидирането на формуляра за неизправност до започване на работа по него;

1.7. „Сервизно време“ — времето от подаване на формуляра за неизправност до пълното възстановяване функционалността на предоставените услуги;

1.8. „Наличност“ е времето, през което е налице реална възможност договорена услуга да се използва;

1.9. „Работно време“ - работно време на ДОСТАВЧИКА 10:00–17:00 в официални работни дни за Република България;

1.10. „Инсталиран от КЛИЕНТА код“ — Това е всеки външен код , който е записан в базата от данни на уебсайт на КЛИЕНТА и/или не е инсталиран от специалисти на "Уеб Фейс" ЕООД.

1.11. „Основна техническа поддръжка“ — опростен пакет от услуги, подробно описан в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“.

1.12. „Допълнителна техническа поддръжка“ — допълнителен пакет от услуги, подробно описан в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“.

1.13. „Допълнителни услуги“ — услуги, които са извън обхвата на пакетите за поддръжка, описани в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“. Същите са изрично заявени от КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКЪТ е потвърдил готовността да ги извърши.

1.14. „Услуга“ — Съвкупността от всички предоставени за ползване от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА дейности.

2. Общи положения

2.1 Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://creativisoxpress.com/terms/

2.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.2.1 Данни за търговеца

Наименование: „Уеб Фейс“ ЕООД, ЕИК: 200378190, седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов – Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50

Данни за кореспонденция: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Соколица“ № 32, e-mail: office@creativiso.bg

Адрес за упражняване на дейността и за отправяне на жалби от потребители: info@creativiso.bg

Данни за кореспонденция: info@creativiso.bg

2.2.2. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Тел.: (02) 940 20 46 Факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.2.3. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6 Тел.: (02) 933 05 65 Факс: (02) 988 42 18 Телефон за потребителя: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Предмет

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията между “Уеб Фейс” ЕООД и КЛИЕНТА във връзка с предоставените от “Уеб Фейс” ЕООД услуги.

4. Сключване на договора

4.1. Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „Creativiso Xpress“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от ДОСТАВЧИКА, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Завършване“ — https://creativisoxpress.com/terms/ бутон за извършване на регистрация в уебсайта на ДОСТАВЧИКА на адрес https://creativisoxpress.com или https://my.creativisoxpress.com (Уебсайта). С това КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „Creativiso Xpress“ или на която и да е друга услуга, предлагана от ДОСТАВЧИКА, не е необходимо КЛИЕНТЪТ да извършва нова регистрация в Уебсайта.

4.2. Доставчикът изпраща уведомление по електронна поща до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „Creativiso Xpress“.

5. Абонаментни планове

5.1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на КЛИЕНТА възможност за ползване на услугата „Creativiso Xpress” със спецификации, определени в зависимост от избрания от КЛИЕНТА абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга.

5.2. ДОСТАВЧИКЪТ е разработил и предлага стандартизирани абонаментни планове посочени и публикувани в своя уебсайт creativisoxpress.com, които се прилагат към настоящите Общи условия.

5.3. Абонаментни планове се заявяват (договарят) писмено или устно с КЛИЕНТА. При потвърждаване на заявеното от КЛИЕНТА, "Уеб Фейс" ЕООД издава Проформа фактура (или фактура) с договорените Абонаментни планове и/или параметри, като същата се счита за предложение или отправена към КЛИЕНТА оферта. 5.4. "Уеб Фейс" ЕООД е обвързан с отправеното предложение и не може да оттегли или промени офертата до изтичане на срока на падежа отбелязан в Проформа фактурата (или фактурата). При липса на изрично отбелязан падеж, срокът е 14 календарни дни. 5.5. Плащането по издадената Проформа фактура (или фактура) има конклудентно действие на приемане (съгласие) с отправената оферта, като от този момент договорените по абонаментният план параметри влизат в сила. 5.5. При избор на метод за плащане с кредитна или дебитна карта, картата на КЛИЕНТА ще бъде автоматично таксувана при изтичане на периода на предоставяне на услугата. С цел отказ от предоставяните услуги, КЛИЕНТЪТ следва да подаде изрична заявка за отказ минимум 5 работни дни преди настъпването на крайния срок на предоставяне на услугата.

5.6. Срокът на абонамента започва да тече от момента на успешното извършване на плащането.

6. Техническа поддръжка и Допълнителни услуги

6.1. Всички допълнителни услуги извън описаното в „Цени и планове“ в сайта creativisoxpress.com се заплащат допълнително след заявление от страна на КЛИЕНТА и издаване на фактура или проформа фактура за плащане от страна на ДОСТАВЧИКА.

6.2. Всички допълнителни услуги са подробно описани в Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“ и Приложение “Допълнителен дизайн”

7. Качество и наличност на услугите

7.1. Наличността и качеството на услугите се активират след заплащане на съответните месечни вноски (фактурите) по параметри, представени в съответните абонаментни планове.

7.2. Ако по вина на ДОСТАВЧИКА се нарушава качеството на един или повече параметри, КЛИЕНТЪТ има право да получи обезщетение под формата на намаление на месечната такса (неустойка). Освен ако в тарифния му план не са договорени други условия, обезщетението се изчислява като процент от месечната такса. КЛИЕНТЪТ се компенсира на месечна база в проценти за времето, за което услугата не е била налична извън предвидените времеви интервали за техническа поддръжка.

8. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА.

8.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

8.1.1. Да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на КЛИЕНТА за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на същите и на действащото на територията на Република България законодателство.

8.1.2. Да осигури договорените (платените) услуги, съгласно обявените параметри по съответните абонаментни планове.

8.1.3. Да осигури поддръжката съгласно абонаментния план, като възстанови всяко възникнало несъответствие в параметрите на договорените услуги, съобразно регламентираното за това време за Реакция.

8.1.4. Да не разпространява, копира или предоставя по какъвто и да е начин на трети лица и организации всякакви данни, справки, сведения или друга поверителна информация, представляваща търговска или служебна тайна на КЛИЕНТА и станали му известни при изпълнение на възложената работа.

8.1.5. Да уведоми в разумен според обстоятелствата срок КЛИЕНТА за предстоящи действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя.

8.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право:

8.2.1. Да провежда планирана профилактика и инспекции на техническите средства, осигуряващи услугите.

8.2.2. Да извършва промени в администрирането и мониторинга на предлаганите услуги, както и оптимизиране на работата, при изричното условие това да води до по-добри или равностойни параметри на услугата.

8.2.3. Да променя или видоиземня дизайна на интерфейса на предоставения на КЛИЕНТА сайт по своя преценка и без предупреждение като запазва доколкото е възможно графичните ресурси, определящи визуалната идентичност на сайта на КЛИЕНТА;

8.2.4. На пълна оперативна самостоятелност да избира свободно начините, средствата и условията за изграждане и обслужване на ПЛАТФОРМАТА си, при условие че това не води до влошаване на договорното ѝ ползване от КЛИЕНТА;

8.2.5. Да откаже обезщетение и компенсации по настоящите Общи Условия в хипотезата на услуги, които са ограничени или блокирани вследствие на неизпълнение на задълженията по настоящите Общи Условия;

8.2.6. Доставчикът има право да получи възнаграждение за извършени допълнителни услуги, според официалния ценоразпис в уебсайта.

8.2.7. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в срок от 7 (седем) работни дни от изискуемостта на съответното възнаграждение от страна на КЛИЕНТА да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на ДОСТАВЧИКА от Потребителя, както и достъпа на КЛИЕНТА до Контролния панел на Услугата.

9. Отговорност

9.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди:

9.1.1. Произтичащи от сделки сключени между потребители на системата;

9.1.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам);

9.1.3. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон;

9.1.4. ДОСТАВЧИКЪТ по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване КЛИЕНТЪТ не е бил уведомен;

9.1.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни;

9.1.6. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници към които препраща сайтът посредством хипервръзки.

9.1.7. Доставчикът не поема отговорност за съдържанието на уебсайтовете, създадени и управлявани от потребителите, включително за начина на произход на информацията, публикувана на уебсайтовете на клиентите.

9.2. Във всички случаи отговорността на ДОСТАВЧИКА към КЛИЕНТА не може да надвишава стойността на заплащаното от КЛИЕНТА месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

9.3. "Уеб Фейс" ЕООД не носи отговорност за дизайна на уебсайта и евентуални проблеми, възникнали след предоставянето на КЛИЕНТА на достъп до контролния панел, включително при инсталиран от КЛИЕНТА код. Всички последващи промени, предприети от страна на "Уеб Фейс" ЕООД по искане на КЛИЕНТА, подлежат на допълнително финансово възнаграждение, въз основа на часовата ставка или предварително уговорена оферта.

9.4. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата „Creativiso Xpress“ КЛИЕНТЪТ да разполага следния тип съдържание (като файлове или връзки) върху предлаганите уеб сайтове:

Порнографски издания; Хакерски програми или архиви; Софтуер за спамване; Лишено от авторско право съдържание; psyBNC, IRC и подобни приложения; Онлайн игри; Файлове за изтегляне с размер над 50 MB; Стриимване на Аудио и Видео; Фонови процеси (proxy server, чат сесии); Torrent links (Torrent tracker); Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing; Системи, обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп; Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България и реципираните eвропейски правни норми.

10. Права и задължения на КЛИЕНТА

10.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен:

10.1.1. Да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на възложената му услуга.

10.1.2. да заплати на ДОСТАВЧИКА уговореното възнаграждение съобразно реда и условията по настоящите общи условия и по описаните „Цени и планове“ в уебсайта creativisoxpress.com.

10.1.3. Да пази фирмените тайни на ДОСТАВЧИКА.

10.2. КЛИЕНТЪТ има право:

10.2.1. Да получи за ползване за уговорения срок възложените към ДОСТАВЧИКА услуги, като не нарушава оперативната самостоятелност на ДОСТАВЧИКА и не пречи на работата му.

10.2.2. Да иска от ДОСТАВЧИКА да осигури исканите услуги в срок и без отклонения от описаните технически характеристики.

10.2.3. Писмено или устно да поиска от ДОСТАВЧИКА допълнителни услуги, за дейности, които не са в обхвата на услугата, която КЛИЕНТЪТ ползва.

11. Прекратяване. Неустойки и обезщетения

11.1. Договорът, който КЛИЕНТЪТ сключва с ДОСТАВЧИКА, се прекратява в следните случаи:

11.1.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от КЛИЕНТА абонаментен план.

11.1.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

11.1.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

11.1.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

11.1.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

11.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се използва в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.

11.3. В случай, че КЛИЕНТЪТ прекрати договора си с ДОСТАВЧИКА предсрочно, той му дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

11.4. В случай, че Договорът бъде едностранно прекратен от ДОСТАВЧИКА поради виновно неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА, същият дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

11.5. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА за предоставяне на Услугата, КЛИЕНТЪТ има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

11.6. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, КЛИЕНТЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

11.7. Уговорените в настоящия раздел неустойки и обезщетения не лишават съответната Страна от възможността да претендира размер на действително претърпените вреди, които надвишават уговорената неустойка (обезщетение) по общия ред.

12. Интелектуална собственост

12.1. Материалите, предоставени на creativisoxpress.com, включително, но не само, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на ДОСТАВЧИКА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и от останалото приложимо законодателство в областта на интелектуалната собственост.

13. Форсмажорни обстоятелства

13.1. Което и да е непредвидимо или непреодолимо обстоятелство, случило се след датата на плащане по фактурата и правещо невъзможно изпълнението на задълженията съгласно настоящите Общи условия, ще се счита за форсмажорно обстоятелство или непреодолима сила.

13.2. "Уеб Фейс" ЕООД не носи отговорност за вреди, ако неизпълнението (включително и забавата за изпълнение) е причинено от форсмажорно обстоятелство, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с актове на държавни или общински органи.

13.3. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ДОСТАВЧИКА или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

14. Промени и изменения в Общите Условия

14.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да извършва промени в Общите Условия, параметрите на месечните абонаментни планове, цената на предлаганите услуги, както и правилата за тяхното ползване.

14.2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА информацията за промените по в общите условия предварително, чрез публикуване в сайта (creativisoxpress.com) и/или на електроните адреси предоставени от КЛИЕНТА, в срок не по-малко от 14 дни преди датата, на която промените влизат в сила.

14.3. За предварително договорени и платени (предплатени) услуги остават в сила условията и договореностите, действащи по време на плащането на съответните услуги.

14.4. Счита се, че КЛИЕНТЪТ е приел промените, освен ако преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, КЛИЕНТЪТ уведоми ДОСТАВЧИКА, че не приема тези промени и/или не постъпи плащане по издадените при новите условия от ДОСТАВЧИКА фактури.

15. Допълнителни разпоредби

15.1. В случай, че клаузa, включенa в настоящите Общи условия, се окаже недействителнa, то това не води до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

15.2. Писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от КЛИЕНТА или отбелязване в поле на сайта на ДОСТАВЧИКА, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

15.3. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.4. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

15.5. Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“, „Политика за защита на личните данни„ и „Политика за плащания и гаранции“.

Приложение „Поддръжка и допълнителни услуги“

  1. Предложенията за Техническа поддръжка на ДОСТАВЧИКА са поместени в уебсайта на следния линк
  2. Допълнителната техническа поддръжка се предлага в три разновидности: план “Бронз”, план “Сребро” и план “Злато”. Плановете са техническа поддръжка, техните условия, параметри и цени могат да бъдат открити на горепосочения линк.
  3. Всеки план включва поддръжка по телефон, приоритетно време за реакция, форматиране и публикуване на съдържание, добавяне на код и съвместимост с всички Creativiso Xpress пакети.
  4. Времето за реакция при предоставяне на различните видове техническа поддръжка е както следва:

4.1. В работно време при предоставяне на „Основна техническа поддръжка” КЛИЕНТЪТ има на разположение до 168 часа за получаване на отговор и решение на технически въпроси.

4.2. В работно време при предоставяне на „Допълнителна техническа поддръжка“ КЛИЕНТЪТ може да очаква реакция в рамките на до 8 часа.

4.3. В извънработно време при предоставяне на „Основна техническа поддръжка“ в извънработно време се предвижда реакция до 168 часа.

4.4. В извънработно време при предоставяне на "Допълнителната техническа поддръжка" се предоставя възможност за получаване на отговор в рамките на до 24 часа.

4.5. Услугата възстановяване на архив (резервно копие) се предлага само по време на работното време, като КЛИЕНТЪТ може да очаква реакция в рамките на до 72 часа за "Основна техническа поддръжка" и до 24 часа за „Допълнителна техническа поддръжка“.

  1. Ако в договора или тарифния план не е посочено друго, КЛИЕНТЪТ автоматично ползва "Основна техническа поддръжка" в рамките на предоставените услуги.
  2. Часовата ставка за предоставяне на допълнителни услуги по поддръжка е обект на допълнително заплащане. Минималният период за отчитане на време е 30 минути.

Приложение „Допълнителен дизайн“

  1. Предложенията за Допълнителен дизайн на ДОСТАВЧИКА са поместени в уебсайта на следния линк
  2. Допълнителният дизайн се предлага в три разновидности: “Иконография и фонове”, “Собствен дизайн” и “Дизайн +”. Пакетите, техните условия, параметри и цени могат да бъдат открити на горепосочения линк.
  3. Всеки план включва поддръжка по телефон, приоритетно време за реакция, форматиране и публикуване на съдържание, добавяне на код и съвместимост с всички Creativiso Xpress пакети.
  4. Дизайнът може да бъде приложен, доколкото това е възможно да се реализира върху вече наличната шаблонна система на услугата Creativiso Xpress.