Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование
„Уеб Фейс“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ
200378190
Седалище и адрес на управление
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов – Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50
Адрес за кореспонденция
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Соколица“ № 32, e-mail: office@creativiso.bg
Телефон
+359 878 76 77 88
E-mail
office@creativiso.bg
Уебсайт
https://creativisoxpress.com/

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Уеб Фейс“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Уеб Фейс“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

1.„Уеб Фейс“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

1.1.За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;

1.2. За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;

1.3.Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

1.4.За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

1.5.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

2.При сключване на договор с търговски партньор или търговско дружество-клиент Администраторът събира и обработва лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

3.1 Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте като кандидатствате за работа в „Уеб Фейс“, включително за следните цели: индивидуализиране на кандидата, осъществяване на контакт и провеждане на комуникация, извършване на подбор на кандидати.

3.2. Личните данни, които сте предоставили, се съхраняват за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

4.Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

4.1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

4.2. ограничение на целите на обработване;

4.3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

4.4. точност и актуалност на данните;

4.5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

4.6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5.При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява Администраторът

6.1. „Уеб Фейс“ извършва следните операции с предоставените лични данни от кандидати за работа, за целите на извършването на подбор на кандидати за работа, както и за сключване и изпълнение на трудов или граждански договор с физическо лице.

6.2. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

6.3. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за разкриване на расов или етнически произход, разкриване на политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, на генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6.4. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

6.5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

7.1. „Уеб Фейс“ извършва операции с предоставените лични данни от законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори и клиенти, за следните цели: сключване и изпълнение на търговска сделка с контрагент или договор с клиент, като за сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, биват обработвани единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.

7.2. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

7.3. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

7.4. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

8.1 „Уеб Фейс“ извършва операции с предоставените лични данни от участници в събития, организирани от Администратора, за следните цели: регистрация на участник в събития и изпращане на информация, като за участие в събития, организирани от „Уеб Фейс“, биват обработвани три имена, имейл адрес и телефонен номер на физическото лице-участник в събития.

8.2. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

8.3. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

8.4. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

9.1. „Уеб Фейс“ извършва операции с предоставените лични данни от лица, заявили получаване на информационен бюлетин, за следните цели: изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), като за изпращане на нюзлетър биват обработвани три имена и имейл адрес на физическото лице.

9.2. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

10.1. „Уеб Фейс“ извършва операции с предоставените от лични данни от лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството - https://creativisoxpress.com/ за следните цели: обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта https://creativisoxpress.com/, идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта.

10.2. Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

10.3. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

10.4. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните данни

11.1. „Уеб Фейс“ съхранява лични данни на кандидатите за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Уеб Фейс“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

11.2. „Уеб Фейс“ съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Уеб Фейс“ и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

11.3. Администраторът уведомява, че са възможни случай, в които срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на лични данни за обработване

12.1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Права при събиране, обработване и съхранение на личните данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

13.1. Ако лице не желае всички или част от личните му данни да продължат да бъдат обработвани от „Уеб Фейс“ за конкретна или за всички цели на обработване, то може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез изпращане на искане свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

13.2. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска да бъде представен документ за самоличност на място.

13.3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

13.4. „Уеб Фейс“ може да продължи да обработва част или всички данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

13.5. По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага 13.4.

Право на достъп

14.1. Всяко лице има право да изиска и получи от Администратора потвърждение дали се обработват негови лични данни.

14.2. Всяко лице има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

14.3. Администраторът предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с лицето, в електронна или друга подходяща форма.

14.4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

15.Всяко лице има право да поиска от Администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него, попълни непълните лични данни, свързани с него, право на изтриване („да бъдеш забравен“)

16.1. Всяко лице има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Лицето възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

16.2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

16.3. В случай на упражняване на правото от страна на лицето “да бъдете забравено”, Дружеството ще изтрие всички данни, с изключение на трите имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

16.4. Данните на законните представители на търговски дружества – партньори и клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

16.5. За да упражни правото си “да бъде забравено”, е необходимо лицето да изпрати искане в свободен текст или да попълни формата в Приложение № 2 и да се легитимира с документ за самоличност на място.

Право на ограничаване

17.Всяко лице има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

оспори точността на личните данни за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но лицето не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но лицето ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; При възражение срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред неговите интереси.

Право на преносимост

18.1. Ако лице е дало съгласие за обработване на лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, то може, след като се легитимира пред Администратора:

да поиска от Администратора да ги предостави в четим формат и да ги прехвърли към друг Администратор;

да поиска от Администратора пряко да ги прехвърли към посочен от лицето администратор, когато това е технически осъществимо.

18.2. Всяко лице може да упражни правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация

19.Всяко лице може да поиска от Администратора да бъде информирано относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

20.Всяко лице може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността на личните данни

21.1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни на лице, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, той го уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

21.2. Администраторът не е длъжен да уведомява лицето, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на лицето; у- ведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните данни

22.За целите на обработване на личните данни на лицата и в изпълнение на сключения договор, „Уеб Фейс“ може да предоставя данните на трети лица – обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни:

Обработващ лични данниЦел на обработването на лични данни
ФОБАК ООДСчетоводни цели
СПИДИ АДИзпращане на документи по куриер

23.Администраторът не извършва трансфер на данни към трети държави.

Други разпоредби

24.В случай на нарушаване на правата на лица съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всяко заинтересовано лице има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Тел.: (02) 940 20 46 Факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

25.Всяко лице може да упражни всичките си права относно защита на личните му данни чрез формите, приложени към настоящата информация, имайки предвид, че същите не са задължителни и исканията могат да бъдат оправени във всякаква форма, която съдържа изявление за това и идентифицира лицето като притежател на данните.

26.1. Когато е възложено на „Уеб Фейс“ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Уеб Фейс“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

26.2. В случаите по 26.1., „Уеб Фейс“ ЕООД действа единствено по инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които лицето обработва. „Уеб Фейс“ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които лицето - ползвател на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Уеб Фейс“ ЕООД няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Уеб Фейс“ ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

„Уеб Фейс“ ЕООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че всеки потребител има възможност да се запознае с нейното съдържание.